Veelgestelde vragen

Je vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen over de wetgeving, de toegankelijkheidsverklaring, omgaan met leveranciers en testen op toegankelijkheid.

Wat is verplicht?

Ja. De wet verplicht overheidsorganisaties om websites en apps toegankelijk te maken. Toegankelijkheid is dus een verplichte eis bij het bouwen van een nieuwe website of app. Je moet een nieuwe site of app bij livegang dus ook onderzoeken op toegankelijkheid. Zijn er toch nog fouten? Dan moet je die zo snel mogelijk oplossen.

Ja. Voor meer informatie, zie: Intranetten, extranetten en cloudapplicaties.

Domeinen, intranetten, extranetten, cloudapplicaties (saas-oplossingen).

Nee, socialmediakanalen vallen niet onder de wet. Maar bedenk wel: als je ontoegankelijke social media gebruikt, sluit je mensen bewust uit van informatie. Daarnaast is het goed mogelijk dat je niet voldoet aan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Lees onze praktische tips voor socialemediakanalen.

Met user generated content bedoelen we tekst, afbeeldingen of andere inhoud die door bezoekers op een overheidswebsite of -app wordt geplaatst. De overheidsorganisatie is niet verantwoordelijk voor dit soort inhoud, maar moet wel met een aantal zaken rekening houden. Lees er meer over bij  inhoud van derden.

Voor apps gelden dezelfde eisen als voor websites: de toegankelijkheidseisen op niveau A en AA van WCAG 2.1.

Voor een logo kan een alt-tekst een goed toegankelijk alternatief zijn.

Gebruik je de huisstijl voor knoppen en andere interactie-elemente, of voor de kleur van teksten? Dan gelden de eisen van WCAG 2.1. Als die kleuren niet voldoende contrastrijk zijn, moeten deze worden bijgesteld of uitgebreid voor gebruik op de website of in de app. Lees onze praktische tips voor vormgeving.

Nee, als je website voldoet aan Webrichtlijnen versie 2 of aan WCAG 2.0 op niveau A en AA dan voldoet deze niet aan de wettelijke verplichting. Sinds 23 december 2018 is namelijk WCAG 2.1 verplicht.

Er bestaat in Nederland een waarmerk: het Waarmerk Drempelvrij.nl. Dit waarmerk is niet verplicht. Het wordt ook niet afgeraden. Het is één van de manieren om te laten zien dat een site of app aan de toegankelijkheidseisen voldoet.

Let op: je kunt niet naar het waarmerk verwijzen als onderbouwing van een toegankelijkheidsverklaring. Neem hiervoor altijd een link op naar het toegankelijkheidsonderzoek zelf.

Nee, je kunt een accessibility overlay niet gebruiken om aan de wet voor digitale toegankelijkheid te voldoen. Dat kan alleen als de website zelf voldoet aan de verplichte toegankelijkheidseisen. Om aan de wet te voldoen moet je een toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren, verbetermaatregelen doorvoeren en een toegankelijkheidsverklaring publiceren.

Lees meer over accessibility overlays.

De toegankelijkheidsverklaring

Ja. Nederland heeft een eigen model voor de verklaring gemaakt, gebaseerd op het Europese model. Dit Nederlandse model is vastgesteld door de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is verplicht voor Nederlandse overheidsorganisaties.

Ja, er is een invulassistent. Met dit online formulier vul je stap voor stap je gegevens in. Er komt dan een verklaring uit die volledig voldoet aan het model. Heb je meer hulp nodig? Kijk dan welke ondersteuning wij kunnen bieden.

In het Europese model staan alleen de eisen waaraan elke lidstaat zich minimaal moet houden. Elke lidstaat moet op basis van die eisen een eigen officieel model voor de verklaring opstellen. Dat kan uitgebreider zijn dan wat Europa voorschrijft. Nederland heeft ook een eigen model opgesteld. Overheidsorganisaties mogen alleen dit Nederlandse model gebruiken. Een verklaring die met de invulassistent is gemaakt, voldoet automatisch aan dit model.

Op dat moment voldoet jouw organisatie niet aan de wettelijke verplichting.

Dat bepaalt het samenwerkingsverband zelf. De gekozen persoon moet tekenbevoegd zijn.

Minimaal 1 keer per jaar, maar de verklaring moet altijd up-to-date zijn. Dus op het moment dat een verbetermaatregel is uitgevoerd, is het verstandig de verklaring onmiddellijk bij te werken. Lees meer over de toegankelijkheidsverklaring.

Je publiceert de verklaring in het centrale register. Vanuit het register kun je per verklaring een code kopiëren. Die plaats je op je website. De code laat automatisch de actuele status zien. Lees alles over het publiceren van je verklaring met de invulassistent.

Het kan nodig zijn om een verklaring over te dragen aan iemand anders. Bijvoorbeeld als de medewerker die de verklaring beheerde niet meer bij de organisatie werkt. Je kunt de verklaring in dat geval overdragen naar een nieuwe account.

Leveranciers

Het is aan te raden om toegankelijkheid op te nemen in de eisen richting de leverancier. Vraag of de leverancier een toegankelijkheidsonderzoek van het geleverde (deel-)systeem op wil nemen in de opleveringsdocumentatie. Je kunt dit onderzoek ook zelf uitvoeren.

Neem toegankelijkheid op in de eisen richting de leverancier. De leverancier moet voldoen aan de technische eisen, en kan eventueel stappen zetten om redactionele fouten te voorkomen. Zo kan de editor van het CMS zo ingericht worden dat je een waarschuwing krijgt als je ontoegankelijke content wilt publiceren.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud, het redactionele gedeelte van de website of app. Je kunt redactieleden (laten) opleiden zodat zij  toegankelijke inhoud kunnen maken. Lees meer over wie wat doet binnen een organisatie.

Ja, je kunt dit vragen voor de delen van de site of app waarvoor de leverancier verantwoordelijk is. Meestal is de leverancier alleen verantwoordelijk voor de techniek, en niet voor de inhoud. De leverancier kan dus wel een onderzoek (laten) uitvoeren op het technische gedeelte.

Dat deelonderzoek kun je gebruiken als gedeeltelijke onderbouwing van de toegankelijkheidsverklaring. Je moet dan wel een aanvullend onderzoek van de inhoud laten uitvoeren. Beide deelonderzoeken vormen samen de volledige onderbouwing van de verklaring.

Testen op toegankelijkheid

De onderzoeksresultaten mogen niet ouder zijn dan 36 maanden. Als je een verklaring met meerdere deelonderzoeken onderbouwt, mag het oudste onderzoek dus niet ouder zijn dan 36 maanden.

Ja. In de praktijk zal dit ook vaak voorkomen. Vooral tijdens de (door)ontwikkeling van een website of app is het verstandig om in overleg met je leverancier delen te testen voordat je live gaat.

Wil je deelonderzoeken gebruiken als onderbouwing van je verklaring? Let er dan wel op dat het oudste onderzoek niet ouder is dan 3 jaar.

Voor apps bestaan geen automatische toetstools. Hiervoor kan dus alleen handmatig onderzoek worden uitgevoerd.

De kosten hangen af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld: Hoe groot is de site of app? Is er al eerder onderzoek uitgevoerd? Gebruikt de site of app templates of bouwstenen die al toegankelijk zijn?

Vraag offertes op bij onderzoeksbureaus om meer inzicht te krijgen in de kosten voor jouw site of app.

Er bestaan verschillende online tools die je helpen bij het opstellen van een toegankelijkheidsrapport. Let op deze punten:

  • Report tools voeren géén controle uit op de toegankelijkheid van een website. Ze brengen alleen structuur aan in bestaande testresultaten. De tools zijn bedoeld voor ervaren toegankelijkheidsonderzoekers die resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek in een gestructureerde en (min of meer) gestandaardiseerde vorm willen presenteren.
  • Voor zover bekend zijn er op dit moment geen report tools die een rapport opleveren dat volledig voldoet aan de eisen uit het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Om wel tot een rapport te komen dat voldoet, kun je de checklist van DigiToegankelijk gebruiken. Hierin staan de onderwerpen die in een onderzoeksrapportage moeten staan. Of bekijk ons voorbeeld van een goed onderzoeksrapport.

Ja. Je moet de onderzoeksrapporten op je eigen website publiceren. In sommige gevallen publiceert het onderzoeksbureau het rapport.

In de invulassistent kun je geen rapporten uploaden. Je kunt alleen links toevoegen naar de rapporten op je eigen site, of op de site van het onderzoeksbureau.