Voor wie is het verplicht?

Main content

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid geldt voor alle overheidsinstanties. In het besluit (Artikel 3.1) is het begrip 'overheidsinstantie' gedefinieerd. Kort samengevat gaat het om:

 1. Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties;
 2. Publiekrechtelijke instellingen;
 3. Samenwerkingsverbanden hiervan.

Toelichting

Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties

Het meest complete overzicht hiervan is te vinden op: https://organisaties.overheid.nl/.

Publiekrechtelijke instellingen

Een publiekrechtelijke instelling is iedere instelling (art. 2 lid 1 richtlijn 2014/24):

 1. die is opgericht voor het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van commerciële of industriële aard;
 2. die rechtspersoonlijkheid bezit;
 3. en die:
  1. merendeels door de staat, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke lichamen instellingen worden gefinancierd;
  2. of hun beheer onder toezicht van deze instanties of lichamen staat;
  3. of zij een bestuurs- leidinggevend of toezichthoudend orgaan hebben waarvan de leden voor meer dan de helft door de staat, de regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.

Deze criteria gelden cumulatief. Ze worden nader ingevuld en uitgelegd in jurisprudentie. De belangrijkste jurisprudentie is te vinden op de website van Pianoo.

Samenwerkingsverbanden

Het besluit geldt ook voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit een of meer overheidsinstanties of publiekrechtelijke instellingen. Het gaat om samenwerkingsverbanden die zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van industriële of commerciële aard. Overheidsinstanties moeten zelfstandig toetsen of een samenwerkingsverband voldoet aan de definitie publiekrechtelijke instelling (zie onder 2 hiervoor).

Voor wie geldt de verplichting niet?

De volgende (soorten) organisaties vallen niet onder de wettelijke verplichting:

 • NGO´s, zolang zij geen diensten verlenen in opdracht van overheidsinstanties;
 • Geprivatiseerde of private sectoren als vervoer, gas, water en post;
 • De gezondheidszorg (voor zover deze instellingen geen publiekrechtelijke organisaties zijn);
 • Kinderdagverblijven, crèches en scholen, behalve als het gaat om essentiële administratieve onlinefuncties (bijvoorbeeld het digitaal kunnen aanmelden van een leerling).

Andere kaders

Overheidsinstanties kunnen ook te maken hebben met verplichtingen en richtlijnen vanuit andere kaders, zoals de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte of sectorale programma’s en afspraken.

Ook het bedrijfsleven en niet-overheden hebben te maken met wettelijke verplichtingen en afspraken op het gebied van (digitale) toegankelijkheid. Meer over de verplichtingen voor bedrijven.