Monitor

Hoe ver zijn de Rijksoverheid en andere Nederlandse overheidsorganisaties met het duurzaam toegankelijk maken van hun websites?

Toegankelijkheid Rijksoverheid

In het Websiteregister Rijksoverheid is een actueel overzicht van de websites van de rijksoverheid te vinden met daarin de vermelding of deze al dan niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen. In het laatste geval wordt uitleg gegeven waarom (delen van) de website niet voldoen. Volgens dit register voldeed 1 januari 2016 50,2% van de websites aan het regime open standaarden, tegenover 48% in 2014.

De toegankelijkheid stijgt ook als wordt gekeken naar het daadwerkelijk gebruik. Doordat er steeds minder websites zijn bij het Rijk en omdat er meer websites worden ondergebracht bij een van de platforms voor websites van de rijksoverheid, voldoet steeds meer informatie van het Rijk aan de toegankelijkheidseisen. Eind 2015 is het ministerie van BZK, in samenwerking met het ministerie van AZ, een traject gestart waarin extra ondersteuning wordt geboden aan de top 25 van de websites van de rijksoverheid die het meest worden bezocht door burgers en bedrijven. Ook dit draagt bij aan een hogere daadwerkelijke toegankelijkheid.

Inventarisatie medeoverheden

Logius heeft de afgelopen periode een inventarisatie gemaakt van de toegankelijkheid van websites van medeoverheden. Uit de inventarisatie blijkt dat 46 procent van de gemeenten een actuele toegankelijkheidsverklaring op de website heeft staan. Ook blijkt dat digitale toegankelijkheid bij nagenoeg alle gemeenten op de radar staat.

Actuele stand van zaken

De inventarisatie heeft waardevolle informatie opgeleverd. Naast actuele cijfers over de status van toegankelijkheid bij gemeenten heeft de inventarisatie ook inzicht gegeven in de behoeften van gemeenten en de struikelblokken waar zij tegenaan lopen.

Op de peildatum (18 maart 2016) hadden 178 van de 390 Nederlandse gemeenten een actuele verklaring op de website staan. Dit is 46 procent van alle gemeenten. Ook met de overige gemeenten heeft Logius contact gelegd. Er is een positieve beweging merkbaar: nog dagelijks ontvangt Logius toezeggingen en reacties van gemeenten dat zij met toegankelijkheid bezig zijn. Actuele gegevens zijn te vinden in het overzicht van toegankelijkheidsverklaringen.

Een twintigtal gemeenten gaat in 2016 de gemeentelijke website vernieuwen. Logius heeft deze gemeenten verzocht om dit in de toegankelijkheidsverklaring toe te lichten.

Op basis van de bevindingen in de inventarisatie is het model voor de toegankelijkheidsverklaring verbeterd. Overheidsinstanties zijn verplicht een toegankelijkheidsverklaring op hun website te publiceren en worden sterk geadviseerd hiervoor het model te gebruiken.  

Gewoon Toegankelijk: overheidsbrede automatische monitor

Gewoon Toegankelijk is een automatisch testinstrument dat alle overheidswebsites periodiek toetst op toegankelijkheid. Omdat alleen de eisen die automatisch getoetst kunnen worden in deze monitor zijn meegenomen, moet de score gezien worden als een indicatie van de toegankelijkheid van de websites. Voor een volledig beeld kunnen overheidsorganisaties het best een handmatige test laten uitvoeren. Gewoon Toegankelijk geeft op detailniveau inzicht in de aandachtspunten voor overheidswebsites, die geïmporteerd kunnen worden en gebruikt om de website te verbeteren. Ook kunnen pagina‚Äôs gericht getest worden.