Vanaf 2019 moeten websites en mobiele apps van de overheid gefaseerd aan toegankelijkheidseisen gaan voldoen, zo is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Logius monitort in hoeverre overheidsinstanties voldoen aan de gestelde eisen. De resultaten zullen wordt gebruikt om te rapporteren aan de Tweede Kamer en aan de Europese Commissie.

Methodiek

De methodiek hiervoor is door de Europese Commissie vastgelegd in een uitvoeringsbesluit van 11 oktober 2018. In dit besluit wordt beschreven op welke wijze lidstaten toezichtactiviteiten moeten uitvoeren. Lidstaten moeten hieraan uitvoering geven met ingang van 1 januari 2020.

0-meting

Vooruitlopend op de invoering van de Europese toezichtmethodiek voert Logius in 2019 een 0-meting uit. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de huidige toegankelijkheid van websites van Nederlandse overheidsinstanties. De resultaten van de meting dienen als ijkpunt voor toekomstig onderzoek. De eerste resultaten van de 0-meting zullen volgens planning dit najaar beschikbaar zijn.

Overzicht van toegankelijkheidsverklaringen

Naast het monitoringonderzoek houdt Logius ook een overzicht bij van toegankelijkheidsverklaringen van overheidsinstanties. Deze zijn opgenomen in het overzicht toegankelijkeidsverklaring.