Wat is het Platform Digitoegankelijk?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beleid rond toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps in Nederland. Om in te spelen op behoeften vanuit het veld en overheden goed te kunnen ondersteunen, is input vanuit de praktijk gewenst. Hiervoor is het Platform DigiToegankelijk in het leven geroepen. Het platform dient als klankbord voor de beleidsuitvoering rond digitale toegankelijkheid van de Nederlandse overheid.

Agenda

Er is een wisselende agenda. Onderwerpen zijn ondermeer:

  • Europese en nationale beleidsontwikkelingen rond digitale toegankelijkheid
  • Communicatie over digitale toegankelijkheid
  • Doorontwikkeling van standaarden
  • Samenwerking tussen alle betrokkenen

Leden kunnen agendapunten aanreiken.

Frequentie

Het platform komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen.

Praktisch

Het Platform DigiToegankelijk wordt gefaciliteerd door Logius. Logius neemt het secretariaat en voorzitterschap op zich en is verantwoordelijk voor het inhoudelijk voorbereiden, begeleiden en opstellen van voorstellen en vraagstukken die besproken worden.

Wie kan lid worden

We streven naar een divers gezelschap van deskundigen op bestuurlijk en uitvoerend niveau. Naast medewerkers van overheden zijn ook vertegenwoordigers van belangengroeperingen, ervaringsdeskundigen en leveranciers zeer welkom. Leden hebben affiniteit met het onderwerp vanuit hun persoonlijke of beroepsmatige achtergrond. Zij zijn bijvoorbeeld ICT-beslissers of zijn werkzaam in ICT-ontwikkeling en -advies, ICT-inkoop, regelgeving, communicatie, testen, monitoren, etc.

Logius selecteert nieuwe leden op basis van gemotiveerde aanmeldingen, in samenspraak met de bestaande leden. Deelname is op persoonlijke titel en onbezoldigd.

Personen die willen participeren kunnen een gemotiveerde aanmelding indienen bij Logius via digitoegankelijk@logius.nl.