We krijgen regelmatig de vraag tot opheldering over wat wordt verstaan onder ‘content van derden’, waaraan wordt gerefereerd in het Tijdelijk besluit.

In Hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2.e staat dat er sprake is van content van derden als:

  • de content niet (mede) door de betrokken overheidsinstantie is ontwikkeld, EN
  • de content niet (mede) door de betrokken overheidsinstantie is gefinancierd, EN
  • de content niet onder de verantwoordelijkheid valt van de publicerende overheidsinstantie.

Er zijn dus drie toetsbare criteria. De content kan worden getoetst door de volgende vragen te beantwoorden:

Het komt met regelmaat voor dat een organisatie eigenaar is van een website of mobiele app waarop zij content van derden plaatst. Alhoewel iedere organisatie zou moeten streven naar optimale digitale toegankelijkheid, is content van derden vanaf 23 september 2018 wettelijk gezien een uitzonderingsgrond.

Maar, als de content in kwestie vanwege een wettelijke verplichting op een bepaalde website of mobiele app moet worden geplaatst, dan geldt de uitzondering niet. In dat geval is de eigenaar van het kanaal er verantwoordelijk voor dat alle content die wordt geplaatst toegankelijk is. Het is aan de eigenaar zelf om te bepalen of hij / zij ontoegankelijke content zelf toegankelijk maakt of dat de verantwoordelijk daarvoor bij de aanleverende partij wordt gelegd.

Mocht er een geldige reden zijn waarom content toch niet toegankelijk kan worden aangeboden, dan legt de eigenaar van het kanaal daarover verantwoording af in de toegankelijkheidsverklaring en biedt zij, al dan niet via afspraken met de aanleverende partijen, een toegankelijk alternatief aan.