Beleid in Nederland

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Wet- en regelgeving

Het is voor de (semi-)overheid al jarenlang verplicht om websites en webapps toegankelijk te maken. Dit is vastgelegd in het openstandaardenbeleid dat geldt voor de publieke sector en in diverse bestuursakkoorden. Door een Europese richtlijn uit 2016 komt er bovendien in 2018 een wettelijke verplichting.

Nu en straks

Op dit moment is het voor overheidsorganisaties al verplicht om hun externe websites toegankelijk te maken. Die verplichting komt voort uit het 'pas toe of leg uit'-regime voor open standaarden en de Aanbestedingswet. Ook in verschillende bestuursakkoorden is vastgelegd dat overheidsinstanties hun websites toegankelijk moeten maken. 

In 2018 zal de verplichting omgezet worden in wetgeving. Deze wettelijke verplichting zal in stappen gaan gelden. Nieuw is dat ook interne websites (intra- en extranetten) en mobiele applicaties moeten gaan voldoen. Externe websites moeten al sinds 2008 aan de standaard voor toegankelijkheid (toen nog Webrichtlijnen) voldoen. Voor dit soort websites is dus geen sprake van een nieuwe eis. Raadpleeg onderstaande tijdlijn voor meer informatie.

Tijdlijn:Verplichting toegankelijkheid

Vanaf 2008

Vanaf 23 september 2018

Internationale afspraken

VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

De VN heeft het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in 2006 opgesteld. Het moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking op dezelfde manier kunnen leven en meedoen in de maatschappij als andere mensen. Daarom moeten ook digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn.

De Tweede Kamer heeft begin 2016 besloten dit VN-verdrag uit te gaan voeren. Kort daarna ging ook de Eerste Kamer akkoord. Op 14 juli 2016 is het verdrag in werking getreden. Lees meer over het VN-verdrag op Rijksoverheid.nl.

EU-richtlijnen

Naast het VN-verdrag zijn er ook Europese richtlijnen die van invloed zijn op het beleid in Nederland. Het gaat om richtlijn 2014/24/EU voor het plaatsen van overheidsopdrachten en richtlijn 2016/2102 voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties (apps) van overheidsinstanties.

Deze laatste richtlijn helpt de lidstaten om hun doelen op het gebied van toegankelijkheid te bereiken, en om te voldoen aan de verplichtingen van het VN-verdrag. Een ander doel van de richtlijn is om de toegankelijkheidseisen van de verschillende EU-landen gelijk te trekken. Internationale ICT-bedrijven hoeven dan niet voor elk land aan andere eisen te voldoen.

Wetgeving in Nederland

Nederland is verplicht om Europese richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving. De eerste richtlijn is omgezet in de gewijzigde Aanbestedingswet. Deze wet is op 1 juli 2016 in werking getreden. Dit betekent dat bij aanbestedingen boven de drempelbedragen de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 moet worden meegenomen in het eisenpakket. De tweede richtlijn moet uiterlijk 23 september 2018 in nationale wetgeving zijn omgezet. Dit zal naar verwachting gebeuren op basis van de wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Aan die wet wordt nu hard gewerkt; eind december 2016 ging de openbare consultatie van start. Deze loopt tot 1 april 2017.

Voor welke organisaties gaat de wettelijke verplichting gelden?

In de wet GDI staat dat de minister van BZK met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een standaard verplicht kan stellen. Vaak zal het gaan om standaarden die al op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staan. Voor welke overheidsinstanties, in welke gevallen en vanaf welk moment de wettelijke verplichting gaat gelden kan per standaard verschillen. Het toepassingsbereik kan beperkter zijn dan dat van dezelfde standaard op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Dit wordt in de AMvB beschreven.

Het is de bedoeling dat de standaard EN 301 549 met zo’n Algemene Maatregel van Bestuur breed verplicht wordt gesteld. Om een beeld te krijgen van de organisaties waarvoor de wettelijke verplichting naar verwachting gaat gelden is de (ruime) definitie van ‘overheidsinstantie’ in artikel 3 van de EU richtlijn handig.