Vernieuwing model toegankelijkheidsverklaring

In Nederland werken we al enige jaren met een toegankelijkheids­verklaring. Een dergelijke verklaring wordt ook gevraagd in de nieuwe Europese richtlijn voor toegankelijke websites en apps. Deze richtlijn zal in 2018 omgezet worden in Nederlandse wetgeving. De nieuwe richtlijn is aanleiding om het bestaande Nederlandse verklaringsmodel te vernieuwen.

Update 11 oktober 2018: Er volgt binnen enkele weken een update vanuit Europa over de toegankelijkheidsverklaring. De modelverklaring is akkoord, en moet nu binnen alle lidstaten worden afgestemd. Zodra hier meer over bekend is publiceren we dit in een nieuwsbericht en op de pagina over de toegankelijkheidsverklaring.

Vereenvoudigde opzet

Met de toegankelijkheidsverklaring leggen overheidsorganisaties verantwoording af over de toegankelijkheid van hun digitale kanalen. Om beter aan te sluiten bij de Europese richtlijn hebben het ministerie van BZK en Logius het bestaande Nederlandse model verbeterd en vereenvoudigd. Het nieuwe model zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2017 in een pilot met een beperkte groep gebruikers worden getest.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het bestaande model zijn:

  • Eén verklaring voor alle kanalen: De vernieuwde verklaring is ingekort tot één organisatiebrede verklaring die over alle digitale kanalen van de organisatie gaat.

  • Korte statusaanduiding per kanaal: Met nieuw ontwikkelde statusaanduidingen zie je in één oogopslag in hoeverre een kanaal voldoet aan de verplichting.

  • Eén keer in de 3 jaar volledig toetsen: De frequentie waarmee een kanaal volledig getoetst moet worden is één keer in de 3 jaar. Het is toegestaan de toetsing te verspreiden over meerdere deeltoetsen gedurende de periode van 3 jaar. Hiermee blijven de lasten van het toetsen tot een minimum beperkt.

  • Meer nadruk op maatregelen: Er ligt meer nadruk op de (verbeter-)maatregelen die een organisatie neemt om te gaan of blijven voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  • Akkoordverklaring door bestuurder: De nieuwe verklaring moet akkoord worden verklaard door een verantwoordelijk bestuurder. De naam en functie van de bestuurder worden in de verklaring genoemd.

Statusaanduidingen

In het nieuwe model wordt de toegankelijkheid van digitale kanalen met een nummer en korte beschrijving aangeduid. Deze statusaanduiding is gebaseerd op toetsresultaten en maatregelen. Met een eenvoudige beslisboom bepaal je voor elk digitaal kanaal welke status van toepassing is:

  • Status I. Voldoet: Het kanaal voldoet volgens een actuele en volledige toetsing aan de verplichte toegankelijkheidseisen en er zijn maatregelen benoemd om te blijven voldoen.

  • Status II. Voldoet binnen één jaar: Het kanaal is volledig getoetst maar voldoet nog niet. Er zijn maatregelen benoemd om binnen één jaar te gaan voldoen.

  • Status III. Volledig getoetst: Het kanaal is volledig getoetst, maar er zijn nog geen afdoende maatregelen benoemd om binnen één jaar te gaan voldoen.

  • Status IV. Toetsing binnen één jaar: Er is een toets gepland om inzicht te krijgen in de toegankelijkheid. De toets vindt binnen een jaar plaats.

  • Status V. Geen toetsgegevens: Er zijn geen toetsgegevens beschikbaar en er is geen toets gepland.

Toelichting per kanaal

In de nieuwe verklaring verwijs je voor elk kanaal naar een toelichting. In de toelichting wordt de status van het kanaal onderbouwd. Bijvoorbeeld met links naar toetsresultaten en een beschrijving van genomen maatregelen. Voor de onderdelen van het digitale kanaal die nog niet voldoen beschrijf je de reden van niet voldoen, getroffen maatregelen, geboden alternatieven en de datum waarop het onderdeel wel zal voldoen.

Invulassistent

De bestaande online tool voor het invullen van de verklaring (de 'invulassistent') zal aangepast worden aan de hand van het nieuwe model. Met deze tool kun je automatisch een verklaring en bijbehorende toelichtingen per kanaal genereren die je op de website van je organisatie plaatst.

Monitor DigiToegankelijk

Logius beheert de monitor DigiToegankelijk. Deze is gebaseerd op de toegankelijkheidsverklaringen die door overheidsorganisaties worden gepubliceerd. De monitor toont de voortgang van overheidsorganisaties met het toegankelijk maken van hun digitale kanalen.

Als het nieuwe model voor de toegankelijkheidsverklaring in gebruik is zal de monitor aangepast en uitgebreid worden. In het overzicht zullen dan de gegevens uit de nieuwe verklaringen worden getoond.