Gewoon Toegankelijk stopt

De scan- en rapportagetool Gewoon Toegankelijk liet sinds 2013 zien of overheids­websites voldoen aan een aantal automatisch te toetsen toegankelijkheidseisen. Na 4 jaar ervaring met het instrument heeft het ministerie van BZK besloten Gewoon Toegankelijk uit te faseren.

Ondersteuning overheidsorganisaties en leveranciers

Update 5 december 2017: Een passage over hergebruik van broncode van Gewoon Toegankelijk is verwijderd. Dit vanwege een lopende discussie over mogelijke markverstorende werking van het beschikbaar stellen van open source software door de overheid.

De monitor Gewoon Toegankelijk is in 2013 ontwikkeld als onderdeel van een breed pakket aan instrumenten ter ondersteuning van overheidsorganisaties en hun leveranciers. Ook het Toepassingskader voor de Webrichtlijnen en het verantwoordingsmodel behoorden tot dit pakket. Doel was dat meer organisaties zouden gaan voldoen aan het ‘pas toe of leg uit’-regime dat voor de Webrichtlijnen gold.

Veranderende wet- en regelgeving

Sinds de start van Gewoon Toegankelijk is er veel veranderd. Een Europese richtlijn uit 2016 verplicht lidstaten om digitale toegankelijkheid op te nemen in nationale wetgeving. In Nederland zal die wetgeving in 2018 van kracht gaan. Het ‘pas toe of leg uit’-regime zal vanaf dat moment niet meer gelden.

Veranderende markt

Advies- en toetsdienstverlening rond toegankelijkheid moet door de markt worden geleverd. In 2013 waren echter nog geen geschikte instrumenten voor grootschalige automatische toetsing beschikbaar. Daarom besloot BZK Gewoon Toegankelijk in samenwerking met KING te ontwikkelen als service aan overheidsorganisaties. De laatste jaren ziet het ministerie dat er meer spelers op de toegankelijkheidsmarkt komen. Zowel zelfstandig adviseurs als grotere organisaties bieden advies- en toetsdiensten rond toegankelijkheid.

Evaluatie Gewoon Toegankelijk

In het licht van deze veranderingen is een evaluatie van het instrument Gewoon Toegankelijk op zijn plaats. Door het instrument hebben overheidsorganisaties gedeeltelijk inzicht gekregen in de mate van toegankelijkheid van hun websites. Aan de andere kant blijkt uit toegankelijkheids­verklaringen dat veel overheids­organisaties nog niet de stap hebben gezet om naast Gewoon Toegankelijk ook regelmatig volledige toegankelijkheidsonderzoeken uit te laten voeren.

Om een compleet beeld te krijgen van de toegankelijkheid van een digitaal kanaal is enkel het resultaat van Gewoon Toegankelijk namelijk niet voldoende. Een volledige toets van alle 38 verplichte toegankelijkheidseisen is daarvoor noodzakelijk. Het is niet gelukt om meer overheidsorganisaties te verleiden om volledig aan de standaard voor toegankelijkheid te voldoen met de inzet van dit instrument.

Met het oog op de EU-richtlijn en de daaruit voortvloeiende regelgeving legt BZK de komende jaren de focus op toetsing van alle 38 toegankelijkheidseisen. Doel is dat overheidsorganisaties deze toetsing zelf periodiek (laten) uitvoeren en zo inzicht verkrijgen in de mate van toegankelijkheid van hun digitale kanalen.