Onderzoek naar monitor toegankelijkheid overheidswebsites op basis van open data

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Universiteit Twente en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gevraagd een verkenning uit te voeren naar een landelijke monitor voor de toegankelijkheid van overheidswebsites. De verkenning zal in samenspraak met belanghebbende organisaties uitgewerkt worden in een nieuw model voor monitoring en rapportage.

Aanleiding voor dit onderzoek zijn het recent geratificeerde VN-Verdrag Handicap en de binnenkort in werking tredende Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. Beide internationale regelingen bevatten voorschriften op het gebied van monitoring en rapportage. Om te onderzoeken of Nederland aan deze verplichtingen kan voldoen, is een inventarisatie gemaakt van de open data die nu al beschikbaar is over de toegankelijkheid van Nederlandse overheidswebsites.

Uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende open data over de toegankelijkheid van overheidswebsites beschikbaar is voor monitoring en rapportage. Van de meeste websites kan door gebrek aan (herbruikbare) informatie zowel de naleving van de standaard als het effect van beleidsmaatregelen (nog) niet worden vastgesteld.

Om die reden adviseren de onderzoekers om informatie over de toegankelijkheid van overheidswebsites bij elkaar te brengen en op eenduidige wijze openbaar beschikbaar te stellen. Dan kan monitoring en rapportage eenvoudig en zonder extra werk plaatsvinden. Er zijn tal van aanknopingspunten om dit in de toekomst te realiseren. De toegankelijkheidsverklaring, die overheidsorganisaties nu ook al moeten publiceren op hun website, speelt hierbij een cruciale rol.

BZK en Logius zullen de komende periode het belang van de publicatie van een goede toegankelijkheidsverklaring binnen de overheid opnieuw onder de aandacht brengen.

Lees de brief van de minister van BZK van 21 juni 2016 voor meer informatie over de achtergrond van dit onderzoek, of raadpleeg het onderzoeksrapport Datamodel open data webtoegankelijkheid (PDF, 962 KB).