Forum Standaardisatie start procedure aanpassing Webrichtlijnen

Het ministerie van BZK heeft een verzoek tot aanpassing van de open standaard Webrichtlijnen ingediend bij het Forum Standaardisatie. Kern van de aanpassing is de vervanging van de standaard Webrichtlijnen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst door een Europese standaard voor toegankelijkheid. Op 9 juni 2016 is door het Forum besloten de procedure voor de aanpassing te starten.

Europese ontwikkelingen

Aanleiding voor het verzoek zijn recente Europese ontwikkelingen. Binnen de Europese Unie worden richtlijnen, een soort wetten, ontwikkeld. Lidstaten moeten deze richtlijnen omzetten naar nationale wetgeving. Voor de Europese richtlijn overheidsopdrachten (omgezet in de gewijzigde Aanbestedingswet) is al eerder een Europese standaard voor de toegankelijkheid van ICT-producten en -diensten ontwikkeld: EN 301 549. Deze standaard wordt nu verplicht gesteld voor websites en apps van de overheid in de aanstaande richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites. Medio 2018 moet deze richtlijn omgezet zijn in nationale wetgeving.

Advies van BZK

Om duidelijkheid te scheppen voor overheden en marktpartijen, en om de tijdige toepassing van de Europese voorschriften te bevorderen, heeft BZK het Forum Standaardisatie geadviseerd om te starten met twee procedures:

  1. Het vervangen van de standaard Webrichtlijnen versie 2 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst  door de Europese standaard voor toegankelijkheid van ICT-producten en -diensten (EN 301 549).
  2. Opname van het Principe Universeel, dat op dit moment onderdeel is van Webrichtlijnen versie 2, op de lijst met aanbevolen standaarden. Daarmee worden deze nationale eisen voor bouwkwaliteit verwijderd van de ‘pas toe of leg uit’-lijst.

Proces

Bij deze procedures zal aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de overeenkomsten en verschillen tussen Webrichtlijnen, WCAG 2.0 en EN 301 549. In het bijzonder zal gekeken worden naar het functioneel toepassingsgebied, en de noodzaak om aanvullende technische specificaties op te nemen voor niet-webgebaseerde software zoals mobiele applicaties.

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid zal naar verwachting in de tweede helft van 2016 over het verzoek beslissen. De vergaderdatum wordt later bekendgemaakt op de website van het Forum Standaardisatie.

Wat gaat er veranderen?

Nadat het Nationaal Beraad het verzoek heeft ingewilligd is toepassing van het Principe Universeel op websites van de overheid niet langer verplicht maar aanbevolen. Toepassing van de internationale eisen voor toegankelijkheid (WCAG 2.0, niveau A en AA) blijft op identieke wijze verplicht op overheidswebsites. Deze zijn zowel in Webrichtlijnen versie 2 opgenomen als in EN 301 549, hoofdstuk 9.

Ook de aanbeveling om deze eisen toe te passen op websites die alleen intern binnen een overheidsorganisatie gebruikt worden (intranetten) blijft gehandhaafd. Deze wordt mogelijk aangevuld met de aanbeveling om de eisen ook toe te passen op niet-webgebaseerde mobiele applicaties. Dit advies loopt vooruit op de medio 2018 verwachte wettelijke verplichting om deze eisen ook op niet-webgebaseerde mobiele applicaties toe te passen.

Meer informatie

Meer informatie over het aanpassingsverzoek is te vinden via de volgende links: